Ziek melden en verlof

Ziek melden

Ziek melden kan met behulp van Social Schools elke schooldag voor aanvang van de lesdag. Hebben wij geen ziekmelding ontvangen en mist uw kind, dan bellen wij u; krijgen we geen gehoor, dan geven we de absentie door aan de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen

Er bestaat de mogelijkheid voor ouders om, buiten de reguliere schoolvakanties, verlof aan te vragen. U gebruikt hiervoor de knop Verlof aanvragen op Social Schools. De leerplicht onderscheidt twee soorten van verlof, te weten het vakantieverlof en het verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Voor beide geldt dat het verlof tenminste 6 weken van tevoren moet worden aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente Amsterdam.

Hieronder een beknopte uitleg van de regeling.

Verlenen van vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders

 Het verlenen van vakantieverlof kan op grond van artikel 13a door de directeur slechts éénmaal per schooljaar voor ten hoogste tien dagen worden  verleend (bij partieel leerplichtigen een evenredig deel), uitsluitend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders met zich meebrengt dat de leerling slechts buiten de schoolvakanties met de ouders op vakantie kan gaan.

Bovendien mag een dergelijk verlof niet worden verleend gedurende de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlenen van verlof wegens andere gewichtige omstandigheden

 Ingevolge artikel 14 van de Leerplichtwet kan wegens zgn. andere gewichtige omstandigheden verleend worden door de directeur voor maximaal tien dagen per schooljaar.

Over verlof voor meer dan tien dagen wordt beslist door de leerplichtambtenaar.