De klachtenprocedure

Zowel de school als het schoolbestuur spannen zich in om een veilig schoolklimaat te creëren. Een veilig schoolklimaat zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen van de school. Wij gaan er vanuit dat klachten en verschillen van inzicht over de dagelijkse gang van zaken in de school in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding worden opgelost of afgehandeld . De directeur van de school speelt hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. Mocht dat echter niet mogelijk zijn gezamenlijk tot een oplossing te komen, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van ons schoolbestuur OOadA (Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel). In de klachtenregeling van Stichting OOadA is geregeld waar (wettelijke vertegenwoordigers van) betrokkenen van de school een schriftelijke klacht kunnen indienen en op welke manier dit dient te gebeuren.
De volledige klachtenregeling van Openbaar Onderwijs aan de Amstel is ook te vinden op: www.ooada.nl (klik hier)

Stappen in een traject naar een oplossing:

Behandeling op schoolniveau:
Indien er sprake is van een klacht of verschil van inzicht gaat de betrokkene een gesprek aan met een of meer van de volgende personen:
De leerling / ouder (via leerkracht of directeur)
De leerkracht / het personeelslid
De directeur

Indien er geen oplossing via deze weg te vinden is of indien de melder niet precies weet waar en op welke wijze hij/zij het probleem bespreekbaar kan maken, kan contact opgenomen worden met één van onze interne contactpersonen op school
Op iedere school die valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel zijn één of twee interne contactpersonen aangesteld bij wie alle betrokkenen van de school (leerlingen, ouders, personeel, vrijwilligers) terecht kunnen met vragen c.q. klachten van welke aard dan ook, als men , om bepaalde redenen, niet met een klacht naar de directie kan gaan. De interne vertrouwenspersoon is niet degene die een eventuele klacht in behandeling neemt, maar zoekt samen een weg om de problematiek bespreekbaar te maken. Bij ons op school zijn/is de interne contactperso(n)on(en):

Guus Bunnik: g.bunnik@14e-montessori.nl


Behandeling op bovenschools niveau


Lukt het ook met inschakeling van de interne contactpersoon niet tot een oplossing te komen en/of als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon van OOadA; De stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel beschikt over een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon:
Minke Fuijkschot
Telefoon: 06-31631673
Email: mfuijkschot@hetabc.nl

Zij kan advies geven en, met instemming van de klager, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Een vertrouwenspersoon kan een melder van een klacht begeleiden en ondersteunen bij eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie, hulpverlening of justitie. Wij hopen echter dat het niet zover zal komen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een officiële klacht bij het schoolbestuur in te dienen. Een dergelijke klacht kan worden ingediend bij:

Het college van Bestuur van de stichting OOADA
Postbus 51356
1007 EJ Amsterdam

De wijze waarop een klacht bij het CvB dient te worden ingediend en de manier waarop een klacht wordt behandeld staat beschreven in de klachtenregeling OOADA.

Tenslotte kan de klacht ook voorgelegd worden aan De Landelijke Klachtencommissie (LKC) waarbij ons schoolbestuur is aangesloten. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. Het reglement van de Landelijke Klachtencommissie is in te zien op de

website www.onderwijsgeschillen.nl
Landelijke Klachten Commissie (LKC)
Postbus 85191 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
Fax: 030-2809591
Email: info@onderwijsgeschillen.nl


Klachten die gericht zijn op de uitvoering van Passend Onderwijs kunnen worden gericht aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs ( onder hetzelfde adres als de Landelijke KlachtenCommissie)