Visie van de school

De visie van Maria Montessori op onderwijs en opvoeding vormt de basis voor ons onderwijs. De individuele ontwikkeling van de kinderen staat centraal, op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied.

Wij streven ernaar de kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen te geven.

‘Help mij het zelf te doen’ Wij gaan er vanuit dat kinderen over natuurlijke drang tot zelfontplooiing beschikken. De volwassenen moeten inspelen op deze behoeftes door de juiste leeromgeving en materialen te verzorgen. De lokalen zijn zo ingericht, dat de kinderen alles wat zij voor hun ontwikkeling nodig hebben, zelf kunnen pakken. Montessori spreekt van de voorbereide omgeving. De door Montessori ontwikkelde materialen in de klas passen precies bij de ontwikkelingsbehoeften van de desbetreffende leeftijdsgroep. 

 

Heterogene groepen

In elke groep werken en spelen kinderen van verschillende leeftijden met elkaar. Volgens Maria Montessori is het werken in heterogene groepen van wezenlijk belang voor het goed functioneren van het montessorionderwijs; het bevordert het sociale gedrag. Bij ons op school ervaart ieder kind hoe het is om de jongste, middelste en oudste in een klas te zijn.                                                   

De jonge kinderen leren door te kijken bij de oudere kinderen en krijgen zo een idee van wat er nog allemaal staat te gebeuren in de komende jaren. De oudere kinderen ervaren wat ze allemaal al geleerd hebben door de jongere kinderen te helpen.

 

Individueel, maar niet alleen

De kinderen werken een groot deel van de dag individueel en krijgen individuele instructie. Ieder werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo, zodat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van elk kind. Tijdens het individuele werk maakt de leerkracht een rondgang en ondersteunt de kinderen.

Naast het individuele werk worden er ook algemene lessen, groepsactiviteiten en groepslessen gegeven. Een groepsles kan gegeven worden aan een hele groep kinderen of een deel daarvan. 

De kinderen bewegen zich vrij door het lokaal. Zij kiezen zelf werk en gaan daarmee aan de slag, alleen of samen met een ander kind. 

 

Vrijheid in gebondenheid

Ieder kind heeft de vrijheid om zelf zijn werk te kiezen of zijn werk in te delen. Deze vrijheid vraagt om een grote discipline en verantwoordelijkheid van de kinderen. De leerkracht schept duidelijke kaders waarbinnen kinderen deze vrijheden kunnen vormgeven. Kinderen die op deze manier hun eigen ontwikkeling gestalte kunnen geven vertonen een innerlijke rust, die in het onderlinge sociale gedrag tot uiting komt. Wij zijn dan ook trots op de prettige omgangssfeer die er onder de kinderen op onze school heerst.

 

Deel van het geheel

In de visie van Montessori vindt niets geïsoleerd plaats, maar is alles deel van een geheel. Een kind dat de wereld om zich heen gaat verkennen, ervaart de wereld als iets groots, als één geheel. Alles heeft met elkaar te maken. Welk onderwerp je ook kiest, de relaties met andere onderwerpen zijn zo talrijk, dat de te vormen leerstof op school onuitputtelijk is.

De vrijheden die de kinderen krijgen zijn alleen mogelijk als wij ons daarbij ook aan afspraken houden. De heterogene groepen dragen bij aan samenwerken en zorgen voor elkaar, de klas als een geheel. 

Ook het kosmisch onderwijs draagt hier aan bij. De kinderen over de aarde als geheel en leren vervolgens over de verschillende ‘delen’ van het leven op aarde.