Tussenschoolse opvang

De 14e Montessorischool De Jordaan organiseert TSO in eigen beheer. De inkomsten worden volledig door de ouders opgebracht. De TSO-organisatie ontvangt geen enkele bijdrage of subsidie. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de prijs van de TSO. Er wordt er jaarlijks verantwoording afgelegd aan de MR over de besteding van de inkomsten en de begroting van het aankomende schooljaar wordt besproken.

De TSO wordt vier keer per week mogelijk gemaakt door grote inzet van een aantal vaste vrijwilligers. Zij worden aangestuurd door een TSO-coördinator. De vrijwilligers krijgen elk jaar bijscholing. Wij zijn ook blij met de medewerking van ouders bij de TSO, bijvoorbeeld met het organiseren van leuke activiteiten tijdens de overblijf. U kunt dit aangeven op de achterkant van het aanmeldformulier of kenbaar maken bij de coördinator van de TSO. Op de dagen dat u bij de overblijf werkt mag uw kind gratis overblijven.

Tijdens de overblijf eten de kinderen in hun eigen klas onder begeleiding van 2 vaste overblijfkrachten, daarna gaan zij buitenspelen. Of zij gaan eerst een half uur buiten spelen en dan naar binnen. Op het schoolplein worden dagelijks sport en spelactiviteiten georganiseerd door een professionele sportcoach. Er zijn is ook een knutselclub die gedraaid wordt door ouders. We zijn nog op zoek naar creatieve ouders die dit een keer per week zouden willen doen.

Aanmeldformulier:
Op het aanmeldingsformulier geeft u per kind het aantal (vaste) overblijfdagen en de wijze van betalen aan. De inschrijving en de doorlopende machtiging gelden zolang uw kind deelneemt aan de TSO en zolang uw kind op school zit. U krijgt het formulier via school als u kind gaat beginnen. Naast de voordeur hangt een bakje waarin de aanmeldformulieren van de TSO zijn of u kunt het hiernaast downloaden en via email terugsturen

TSO tarieven schooljaar 2021-2022

€ 2,35                 dagprijs
€ 355,-                per schooljaar voor 4 x per week overblijven
€ 266,25             per schooljaar voor 3 x per week overblijven
€ 177,50             per schooljaar voor 2 x per week overblijven
€ 88,50               per schooljaar voor 1 x per week overblijven

Er kan gekozen worden voor betaling in één keer of betaling in drie termijnen.
Wilt u betalen in drie termijnen dan ziet het schema er als volgt uit:

€ 2,35dagprijs1e termijn oktober2e termijn januari3e termijn april
€ 355,-per schooljaar voor 4 x per week€ 142,-€ 106,50€ 106,50
€ 266,25per schooljaar voor 3 x per week€ 106,50€ 79,88€ 79,88
€ 177,50per schooljaar voor 2 x per week€ 71,-€ 53,25€ 53,25
€ 88,50per schooljaar voor 1 x per weeknvtnvtnvt

Voor nieuwe kinderen die na 1 april gebruik gaan maken van de TSO kan niet in termijnen  worden betaald. U ontvangt dan een nota. Bij aanmelding voor een deel van het schooljaar wordt het te betalen bedrag naar rato verminderd: voor elke week wordt 1/39-deel van het jaarbedrag berekend.

Strippenkaart:

Incidentele (extra) overblijf is mogelijk. Een strippenkaart voor 8 keer overblijven kost € 20 en is verkrijgbaar bij de schooladministratie en bij de coördinator TSO. Graag gepast betalen. De strippenkaart wordt bewaard door de overblijfkrachten. Indien de kaart verbruikt is, dan ontvangt u de kaart retour ter controle en ten teken dat een nieuwe kaart gekocht dient te worden.

Bij late aanmelding en wanbetaling, terwijl uw kind wel overblijft, worden administratiekosten in rekening gebracht en kan uw kind, in overleg met de directie, van de overblijf worden uitgesloten.

Voorts willen wij onder uw aandacht brengen dat u onder voorwaarden een tegemoetkoming in de TSO-kosten kunt krijgen via DWI: de scholierenvergoeding.

Voor vragen kunt u terecht bij Judith Rodenburg, coördinator TSO.

Bereikbaar op nummer 06 15 46 67 80 

E-mail:  overblijf@14e-montessori.nl