Ouderraad

DE OUDERRAAD (OR) EN DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De OR heeft tot taak het contact tussen school en ouders te bevorderen. De OR beperkt zich tot ‘klein beleid’ en dient als klankbord voor ouders en als informatiebron voor het team, de directie en de Medezeggenschapsraad (MR) over wat er onder ouders leeft.

Op onze school worden diverse activiteiten georganiseerd voor de hele school en ook in de klassen. De Ouderraad, bestaande uit een groep ouders van school, ondersteunt het team daar waar nodig bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van activiteiten. Via de klassenouders worden ouders gevraagd te helpen voor zowel activiteiten in de klas als voor de hele school. De inzet van ouders bij de activiteiten wordt zeer gewaardeerd, met name door de kinderen zelf. “Een trots blik van je zoon als je leesouder bent”; “mijn vader regelde een coole activiteit op de Clubjesmiddag”. Overigens benadert het team voor sommige activiteiten de ouders zelf omdat dat bijvoorbeeld beter voor het kind is. En vraagt het team zelf ouders bij het Kerstdiner, als Klassenouder en mee op Schoolreisje.

De school brede activiteiten die de Ouderraad oppakt zijn o.a.: Clubjesmiddag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag in het Olympisch Stadion, een groot project per jaar zoals Circus, vernissage bij de Art Zuid expositie. De taken zijn dan inkopen, organiseren, communiceren, opbouwen, versieringen aanbrengen, opruimen, inruimen, inzet ouders regelen en dan samen met ouders de klus klaren. Sinterklaas en Kerst zijn grote klussen waar op veel ouders een beroep wordt gedaan. Aan het begin van elk schooljaar worden door de Directie en de OR de nieuwe klassenouders geïnformeerd over de werkwijze.

Daarnaast int en beheert de Ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage en stelt met het team de begroting op. De OR ondersteunt alleen activiteiten financieel, die direct ten goede komen aan de kinderen. Allemaal mooie dingen die het schoolleven voor onze kinderen nog leuker maken. In de jaarvergadering van de MR en OR wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven. Voorbeelden van zaken, die (grotendeels) door de OR uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald zijn:

  • De versiering en kindercadeaus voor Sinterklaas, Kerstversiering, Paaseitjes.
  • Culturele events op school, zoals de Muzieklessen, het jaarlijkse culturele schoolproject (afgelopen jaren o.a. Art Jordaan en Circus) en Kris Kras atelier.
  • De huur van het Olympisch stadion en de t-shirts voor de sportdag.
  • Boeken en kasten voor de bibliotheek, tijdschriftabonnementen en speciale extra boeken/materialen voor projecten in de klas.
  • De clubjesmiddag.
  • Uitjes van alle bouwen, zoals bijvoorbeeld naar het Muiderslot.
  • De groep 8 musical.

INNING VAN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de OR een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage. ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS of brief

verzenden met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische incasso). Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief. Indien de school nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan zult u een brief ontvangen met een inlogcode voor een beveiligde webpagina waar u deze gegevens kunt invullen. U kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de schooladministratie. Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com.

Het richtbedrag is 125 euro per kind. Mocht u willen afwijken van het standaard bedrag, dan is dat ook mogelijk. Via de persoonlijke betaalpagina is het mogelijk om een verzoek daartoe in te dienen. Dit verzoek kan ook via de email aan de OR gedaan worden (or@14e-montessori.nl). Tot slot is het mogelijk zelf een bedrag direct over te maken op de rekening van de Ouderraad.

Mocht u geen verzoek ontvangen hebben, dan kunt ook direct de vrijwillige ouderbijdrage overmaken aan de OR, Ons rekeningnummer is: IBAN: NL77INGB0006318378 t.n.v. Ouderfonds van de 14e Openbare Montessorischool te Amsterdam. Graag naam kind (met achternaam kind) erbij vermelden.

Wij prijzen ons gelukkig met een grote groep betrokken ouders die zich inzet. Hierdoor worden vele extra’s voor onze kinderen georganiseerd op school.

PRAKTISCHE WERKWIJZE OR

Elke ouder kan in principe zitting nemen in de OR. De OR benoemt vanuit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Om de circa 6 weken wordt er vergaderd. Deze vergaderingen worden altijd bijgewoond door één of meer teamleden. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen zijn te vinden op de website van school.

Voor vragen over de ouderraad en/of de ouderbijdrage is de ouderraad bereikbaar op emailadres : or@14e-montessori.nl

Samenstelling Ouderraad:

Nico Jacobs

Leontine Leeuwenburgh

Camilla Scholten

Grace Sickmann

Quirijn Verhoog