Ziek melden en verlof aanvragen

Ziek melden

Ziek melden kan telefonisch elke schooldag vanaf 8.00 uur tot 9.30 uur. Hebben wij geen ziekmelding ontvangen dan zijn wij genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te lichten. Het telefoonnummer is: 020-6239900

Verlof aanvragen

Er bestaat de mogelijkheid voor ouders om, buiten de reguliere schoolvakanties, verlof aan te vragen. De leerplicht onderscheidt twee soorten van verlof, te weten het vakantieverlof en het verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Voor beide geldt dat het verlof tenminste 6 weken van tevoren moet worden aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente Amsterdam.

Hieronder treft u beknopt uitleg van de regeling.

Verlenen van vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders

 Het verlenen van vakantieverlof kan op grond van artikel 13a door de directeur slechts éénmaal per schooljaar voor ten hoogste tien dagen worden  verleend (bij partieel leerplichtigen een evenredig deel), uitsluitend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders met zich meebrengt dat de leerling slechts buiten de schoolvakanties met de ouders op vakantie kan gaan.

Bovendien mag een dergelijk verlof niet worden verleend gedurende de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlenen van verlof wegens andere gewichtige omstandigheden

 Ingevolge artikel 14 van de Leerplichtwet kan wegens zgn. andere gewichtige omstandigheden verleend worden door de directeur voor maximaal tien dagen per schooljaar.

Over verlof voor meer dan tien dagen wordt beslist door de leerplichtambtenaar.

Wanneer de leerplichtambtenaar constateert dat verlof verleend is wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien dagen per jaar, stelt hij een onderzoek in, waarop het opmaken van een proces-verbaal tegen de directeur kan volgen.

 

Straffen

In artikel 27 van de Leerplichtwet is opgenomen dat de directeur die niet voldoet aan de verplichtingen opgelegd in de artikelen 18 en 21, onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt of meer dan tien dagen per schooljaar verlof wegens gewicht omstandigheden (art. 11 onder g) verleent, gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.